Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1.Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“).

2.Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

3.Predávajúcim je DOMOSS TECHNIKA, a.s , Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389 , IčDPH: SK2020169437, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sa – vložka č. 10073/T (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: 033/7744800, email: info@faber.sk. Číslo účtu pre bezhotovostné platby SK49 0200 0000 0091 6384 6212 a SK94 1100 0000 0026 2973 8167. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2 , 917 01 Trnava 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 033/5512 689 , fax č.: 033/5512 656 , e-mail: tt@soi.sk

4. Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

5. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

6. Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou je kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom ako predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami, vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií kupujúceho.

7. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.faber.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

8. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.faber.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

Čl. 2. Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

2. Obrázky zobrazené pri tovaroch sú ilustračné.

3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.faber.sk.

4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.

5. Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav s výnimkou zliav vlastných vydaných zľavových kupónov a zľavy použitím platnej Sphere card.

6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Čl. 3. Objednanie tovaru

1.Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebiteľ objednáva vložením tovaru do košíka a následným prejdením jednotlivých krokov v košíku.

2.Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom “[FABER: Potvrdenie o vytvorení objednávky], ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Čl. 4. Potvrdenie objednávky

1.Po zaevidovaní objednávky podľa čl. 3 bodu 3 týchto OP, predávajúci po kontrole správnosti údajov uvedených v objednávke v súlade s čl. 2 bodu 4 týchto OP vybaví objednávku odoslaním objednaného tovaru spotrebiteľovi, o čom spotrebiteľa informuje e-mailom a SMS správou. Pred odoslaním objednaného tovaru predávajúci overí disponibilitu a platnú cenu tovaru u výrobcu.

2. Ak sa nebudú líšiť údaje tovar podľa Informácie o tovare a ceneOP, tovar bude vyexpedovaný. V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v Podmienky dodania tovarubode 1 týchto OP.

3. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od uhradenia zálohovej platby, pokiaľ sa nedohodlo inak.

Čl.5. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky. Potvrdenie objednávky znamená odoslanie statusu e-mailom a SMS o odoslaní objednávky kuriérom (“Kuriérska spoločnosť” tovar odoslaný) alebo odoslaním statusu e-mailom a SMS o možnosti vyzdvihnutia osobného odberu (“Mesto vyzdvihnutia” tovar pripravený k odberu). Objednávka je potvrdená taktiež prostredníctvom odoslania statusu e-mailom “Čakanie na naskladnenie tovaru”.

2.Spotrebiteľ má podľa § 20 zákona č. 108/2024 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 • Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 108/2024 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
  • a) prevzatia tovaru podľa § 20 odseku 4 zákona č. 108/2024 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  • b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  • c) uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý predávajúci dodáva inak ako na hmotnom nosiči.
 • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 108/2024 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 zákona č. 10/2024 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 • Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 108/2024 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 20 ods. 2 zákona č. 108/2024 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z.z.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, cez formulár odstúpenia od zmluvy na stránke https://faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare, elektronickou poštou na adrese info@faber.sk  alebo osobne na ktorejkoľvek predajni (PN, DK). Tovar nie je možné vrátiť na kuchynskom alebo kúpeľňovom štúdiu. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

4. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky). Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú na inom spôsobe platby. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

6. V prípade nákupu a platby tovaru prostredníctvom e-ticket Edenred spotrebiteľovi nie sú vrátené finančné prostriedky v peňažnej forme. Spotrebiteľ môže opätovne nakúpiť tovar v hodnote už uplatnenej poukážky.

7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • l) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa ust. § 17 ods. 12 písm. b) zákona č. 108/2024 Z. z. alebo ods. 13 písm. b) zákona č. 108/2024 Z. z., ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

8. V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

9. V prípade, že spotrebiteľ alebo právnická osoba/fyzická osoba – podnikateľ ku kúpenému tovaru obdržal darčeky, tieto darčeky je potrebné vrátiť spolu s tovarom. V opačnom prípade mu bude vyfakturovaná bežná cena za obdržané darčeky.

Čl.6. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

1.Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru, ak v týchto OP nie je uvedené inak.

2.Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito OP alebo v cene uvedenej v objednávke spotrebiteľa a spotrebiteľ nesúhlasí s dodaním tovaru v dodatočnej lehote alebo v cene, o ktorej ho predávajúci informoval, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Čl.7. Platobné podmienky

1.V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 7 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

2.Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.faber.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom, formou splátok cez Home Credit a Quatro. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom. V prípade osobného odberu tovaru v elektro predajni DOMOSS Piešťany, Dolný Kubín je možné objednávku platiť v hotovosti alebo platobnou kartou na prevádzke kde sa tovar nachádza.

3.Daňový doklad (faktúra) – ako doklad o kúpe – bude spotrebiteľovi doručená elektronicky prostredníctvom e-mailu.. Spotrebiteľ týmto výslovne súhlasí s elektronickým doručením faktúry. V prípade osobného odberu sa daňový doklad (pokladničný blok pri platbe priamo na predajni alebo faktúra pri platbe prevodom alebo on-line platobným systémom či elektronickými poukážkami Edenred) odovzdá spolu s tovarom.

4. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku. Vzhľadom k tomu, že spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s čl. 5 bodom 2 týchto OP, dodáva sa záručný list spotrebiteľovi nevyplnený. Po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy si môže spotrebiteľ nechať vyplniť a potvrdiť záručný list zo strany predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke predávajúceho. V opačnom prípade ako záručný list pri uplatnení reklamácie bude slúžiť doklad o kúpe – faktúra.

Čl. 8. Podmienky dodania tovaru

1.Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní (ak je tovar skladom) od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.

2.Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľovi je odporúčané prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľovi sa odporúča ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho na info@faber.sk alebo vyplnením reklamačného formuláru https://faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare 

3. Nakoľko chladničky s výškou nad 1,7m môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.

4. Spotrebiteľ je informovaný prostredníctvom e-mailu a SMS o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením.  Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.

5. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy s výnimkou prípadov uvedených v bode 2, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

6. Pokiaľ si spotrebiteľ objednal službu “GEISHDP”, je povinný zabezpečiť priechodnosť ciest a chodníkov vedúcich ku vchodu do domu, najmä odstránením prekážok a spevnením ich povrchu. Zároveň je povinný zabezpečiť priechodnosť chodieb a miestností v dome/byte tak, aby nimi bolo možné preniesť tovar daných rozmerov. Pokiaľ bude služba prostredníctvom GEISHDP zmarená z dôvodu nepriechodnosti ciest a chodníkov alebo nepriechodnosti chodieb a miestností, zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku za dopravu.

7. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Domossu, je Domoss oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Domoss v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

– cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);

– u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

– zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

8. Domoss upozorňuje, že informačný systém Domossu uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Domoss a informáciu o správnosti ceny si overiť.

9. Domoss si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

 •   zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
 •   zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 •   zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;
 •   Domoss zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

Čl. 9. Reklamačný poriadok

1.Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese info@faber.sk, vyplnením reklamačného formuláru na stránke https://faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Batérie a akumulátory, predávané samostatne, alebo ako súčasť iných zariadení, majú životnosť 6 mesiacov od dátumu prevzatia. Náplne do tlačiarní majú životnosť určenú dátumom spotreby, ktorý je uvedený na ich balení.

2. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamáciu je možné vybaviť odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

10. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak:

 1. a) predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
 2. b) predávajúci vec neopravil ani nevymenil v súlade s ust. § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
 3. c) predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa ust. § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
 4. d) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 5. e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 6. f) predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná.

11. Podmienkou pre začatie reklamačného konania je doručenie reklamovaného tovaru na adresu spoločnosti.

12. V prípade, že zákazník posiela tovar na reklamáciu prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta – predávajúci nechodí jednotlivo po zásielky na poštu. Predávajúci má zmluvu so Slovenskou poštou, kde každý pondelok v týždni doručuje Slovenská pošta všetky zásielky na adresu predávajúceho. Pokiaľ na pondelok prilieha štátny sviatok, Slovenská pošta doručuje zásielky na adresu kupujúceho nasledujúci pondelok.

13. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Domoss technika, a.s. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

14. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. V prípade, že reklamácia tovaru bola servisným strediskom vyhodnotená ako nezáručná, tovar posielame zákazníkovi späť s najnižšou výškou prepravného, ktoré hradí sám zákazník.

16. V prípade, že je reklamácia zo servisu uznaná  a spotrebiteľ obdržal potvrdený dokument ohľadom neopravitelnosti výrobku je potrebné tento dokument oskenovať a poslať spolu s faktúrou na e-mailovú adresu info@faber.sk a následne Vás bude e-shop kontaktovať.

 

Reklamačné formuláre

 

Čl. 10. Spracovanie osobných údajov

1. Predávajúci je oprávnený spracovať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy .

Ide o údaje nevyhnutné pre:

 • vystavenie potrebných dokladov v súlade s platnými predpismi , pri kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru
 • vedenia účtovníctva , auditu , vybavovania sťažností a reklamácií

2. Rozsah spracúvaných údajov je v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na naplnenie našich zmluvných záväzkov tak , aby boli súčasne splnené všetky zákonné povinnosti a súčasne predávajúci chránil oprávnené záujmy spotrebiteľa.

Rozsah spracúvaných údajov je : krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou , resp. platbou za dodávku tovarov a služieb a v prípade žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru aj iné údaje potrebné k poskytnutiu spotrebiteľského úveru.

Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom podľa bodu 3 a 5b tohto článku je dobrovoľné a na účely uvedené v týchto bodoch .
Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok.

3. Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

4. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: info@faber.sk.

5. Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s platnou legislatívou a to najmä nariadenia EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa budú poskytnuté osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám , ktoré sa budú podieľať na realizácii zmluvného vzťahu . Dopravu si volí spotrebiteľ.

Predávajúci poskytuje spotrebiteľom dopravné služby prostredníctvom spoločností: Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, DirectParcelDistribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942,  I2M , s.r.o., Tomášovská 121/1, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 48 069 892, Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01, Bratislava, IČO: 48136999.

Ak spotrebiteľ v procese objednávania nezačiarkne  pole “Nesúhlasím so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorý pomôže zlepšovať naše služby.”, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Predávajúci následne poskytne hodnotiacim spoločnostiam emailovú adresu spotrebiteľa a obsah jeho objednávky.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

6. Marketingovú komunikáciu so zákazníkmi , ktorí už v spoločnosti Domoss Technika a.s. urobili nákup a ktorých kontaktnú emailovú adresu predávajúci získal v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb uskutočňuje spoločnosť na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.1 písm. f ) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách.

Zákazník sa môže kedykoľvek v každom marketingovo zameranom emaily odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“. Zákazník má právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania . Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník len na dobu trvania danej aktivity zo strany predávajúceho , resp. do termínu spracovania odhlášky zákazníka z odberu daných marketingových aktivít predávajúceho .

7. Pokiaľ predávajúci využije marketingové aktivity, ako sú sledovanie a vyhodnocovanie on-line či off-line aktivít svojich zákazníkov na webových stránkach, spájanie týchto údajov o nich z rôznych zdrojov (napr. zo sociálnych sietí) na lepšie cielenie reklamy a na zasielanie personalizovaných e-mailov je potrebný súhlas dotknutej osoby . V prípade , že zákazník udelil predávajúcemu súhlas na realizáciu uvedených aktivít tak môže zákazník kedykoľvek súhlas odvolať.

8. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje predávajúci so spoločnosťami Home Credit Slovakia, a.s., Quatro a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

9. Predávajúci využíva funkciu “Remarketing” od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.faber.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.faber.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google. Môžete taktiež zakázať používanie súborov “cookies” tretích strán v nastavení Vášho prehliadača.

10. Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@faber.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (napr. faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

11. Spotrebiteľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

 • prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili
 • výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • obmedzenie rozsahu spracovania iba na najnutnejšie zákonné dôvody
 • resp. namietať pokiaľ zistí , že spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Čl. 11. Reklamácie poškodenia doručeného tovaru

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr prepravcu, alebo našu spoločnosť prostredníctvom reklamačného formuláru na stránke/e-mailom na info@faber.sk

Slovenská pošta – najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte) Slovenská pošta (balíkomat) – pri doručení do Balíkomatu neopúšťajte priestor pokrytý jeho kamerami a skontrolujte vonkajšie balenie. Ak nesie známky poškodenia alebo nepovolenej manipulácie, uplatnite reklamáciu na obrazovke Balíkomatu – následne balík vrátite naspäť do prepážky:​

DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

GLS – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

GEIS – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

SDS – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

I2M – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

Packeta – ak je obal poškodený, odporúčame nepreberať zásielku. Dodatočne zistené poškodenie oznámiť do 2 pracovných dní.

Pri doručení dôkladne skontrolujte balenie (aj zospodu). Ak zistíte, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku odporúčame neprebrať. V prípade, že tovar preberiete, odporúčame uviesť poškodenie do preberacieho protokolu ak daným protokolom kuriérska spoločnosť disponuje. Ak zistíte, že balenie nesie známky vážneho poškodenia, zásielku odmietnite a informujte nás emailom.

Po doručení bezodkladne a dôkladne skontrolujte obsah balíku. Ak dodatočne zistíte, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás prostredníctvom reklamačného formuláru na: https://faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare  alebo e-mailom na info@faber.sk

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovaru už v čase jeho prevzatia kupujúcim od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený.

Odporúčame, aby ste si po dobu 14 dní ponechali všetky obalové materiály, v ktorých bol výrobok alebo jeho súčasti dodané. Taktiež odporúčame veľmi opatrné zaobchádzanie s výrobkom počas tejto doby a ponechať všetky ochranné fólie na tovare. Pokiaľ sa rozhodnete výrobok vrátiť, je dôležité, aby bol nepoškodený, neniesol známky používania a bol v kompletnom balení (Obchodné podmienky, čl. 5, ods. 3).

Čl. 12. Možnosti uplatnenia zľavových kupónov a kariet a platba elektronickými poukážkami

1. V košíku si môžete uplatniť 3% a 5% zľavu z karty Sphere, zľavové kódy z našich newsletterov. Iné zľavové karty či kupóny aktuálne v online objednávkach neakceptujeme. 3% a 5% zľavu z karty Sphere nie je možné uplatniť pri tovaroch už s iným aktívnym zľavovým kupónom.

2. Pri nákupe cez internet akceptujeme elektronické poukážky Edenred e-ticket, Benefit plus.

Edenred e-ticket postup:
Kód poukážky zadajte do poznámky v 2. kroku košíka. Poukážka je spracovávaná ručne po odoslaní objednávky, v košíku teda žiadnu zmenu neuvidíte.

Ak poukážka nepokryje celú hodnotu objednávky, v kroku s výberom spôsobu platby prosím zvoľte dobierku alebo platbu prevodom. Pri platbe na dobierku tovar odošleme tak, aby ste platili iba toľko koľko je ešte potrebné doplatiť. Pri platbe prevodom na účet Vám pošleme predfaktúru so sumou, ktorú treba doplatiť prevodom na účet.

Ak poukážka pokryje celú hodnotu objednávky, v kroku s výberom spôsobu platby si vyberte “prevodom na účet”. Po ručnom spracovaní poukážky objednávku pripravíme na vydanie/odoslanie.

Benefit plus postup:

Pri nákupe cez internet akceptujeme elektronické poukážky Benefit plus, ktoré je možné uplatniť na celý sortiment. Poukážku si vytvorte na stránke Úvodní stránka – Benefit Plus (benefit-plus.eu). Pri vytváraní kupónu zadajte elektropredajňu Domoss Piešťany

Ak poukážka nepokryje celú hodnotu objednávky, v kroku s výberom spôsobu platby prosím zvoľte dobierku alebo platbu prevodom. Pri platbe na dobierku tovar odošleme tak, aby ste platili iba toľko je ešte potrebné doplatiť. Pri platbe prevodom na účte Vám pošleme predfaktúru so sumou, ktorú treba doplatiť prevodom na účet.

Ak poukážka pokryje celú hodnotu objednávky, v kroku s výberom spôsobu platby si vyberte “prevodom na účet”. Po ručnom spracovaní poukážky objednávku pripravíme na vydanie/odoslanie.

 

Čl. 13. Účtovanie skladného

Účtovanie skladného pokiaľ zákazník požaduje tovar uchovať na sklade dlhšie ako 3 dni od vytvorenia objednávky

Kupujúcemu nie je účtovaný žiaden poplatok pokiaľ zákazník požaduje tovar uschovať na sklade predávajúceho nie dlhšie ako 3 dni od vytvorenia objednávky. Kupujúcemu je účtované skladné vo výške 1€ každý začatý deň, pokiaľ ubehla doba, počas ktorej predávajúci uchováva tovar na sklade bezplatne. Tovar vieme podržať na sklade max. 30 dní od objednania. Vo Vianočnom období t.j. 1.11. – 23.12. je možné podržať tovar na sklade max. 14 dní.

Účtovanie skladného za neprevzatý tovar

Pokiaľ si zákazník neprevezme  vybavenú  reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 0,50,-EUR za každý aj začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia reklamačného konania.

Pokiaľ si však Klient tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

Čl. 14. Dodacie podmienky

1.Štandardné doručenie kuriérom

Objednaný tovar Vám vyexpedujeme najneskôr do 2 pracovných dní v rámci celej Slovenskej republiky, pokiaľ si tovar objednáte do 11-tej hodiny a je skladom*

Tovar bude doručený po prvé uzamykateľné dvere.

Vami objednaný tovar bude doručený kuriérskými spoločnosťami : Slovenská pošta, GLS, DPD, Geis, I2M alebo vlastnou prepravnou službou DOMOSS.

Pri platbe na dobierku Vám bude naúčtované automaticky v nákupnom procese 1 € dobierka. (neplatí pri platbe kartou alebo prevodom).

Tovar doručujeme iba v rámci Slovenskej republiky.

*Pri odoslaní tovaru môže dôjsť k omeškaniu jeho odoslaniu z dôvodu mimoriadnych okolností napr. prekročenie kapacity auta, porucha na aute, živelná pohroma.

2. Prémiové doručenie kuriérom GEIS HDP

Službu si viete zvoliť v poznámke 3. kroku košíka, služba zahŕňa:

 • doručenie a umiestnenie tovaru na konkrétne miesto určené príjemcom na ktorékoľvek poschodie
 • počet doručujúcich osôb – 2
 • dodacia lehota 2 – 4 prac.dni*
 • SMS avízo v deň prevzatia zásielky do prepravy
 • online sledovanie zásielky
 • vynáška na poschodie**
 • 1 pokus o doručenie

-odstránenie a odvoz prepravných obalov ***

-odvoz starého spotrebiča pri výmene za nový****

*dodacia lehota pri americkej chladničke je na 3. pracovný deň po prevzatí do prepravy

**v prípade vynášky nad 2.poschodie je celková hmotnosť zásielky obmedzená na 200 kg pri dodržaní maximálnej hmotnosti jedného kusu 80

***iba obaly z plastu a papiera

****starý spotrebič musí byť odpojený od el.siete, prívodu vody, odpadu a musí byť pripravený prázdny, suchý na mieste doručenia

3. Balík na poštu /Balíkobox
Objednaný tovar Vám odošleme najneskôr do 2-och pracovných dní v rámci celej Slovenskej republiky, pokiaľ si tovar objednáte do 11-tej hodiny a je skladom*

Tovar bude doručený na zvolenú poštu alebo Balíkobox.

Pri platbe na dobierku Vám bude naúčtované automaticky v nákupnom procese 1 € dobierka (neplatí pri platbe kartou alebo prevodom).

Tovar doručujeme iba v rámci Slovenskej republiky.

*Pri odoslaní tovaru môže dôjsť k omeškaniu jeho odoslania z dôvodu mimoriadnych okolností napr. prekročenie kapacity auta, porucha na aute, živelná pohroma.

4. Osobný odber

Tovar je možné vyzdvihnúť iba po e-mailovej a SMS výzve.

Tovar držíme v rezervácií na osobný odber maximálne po dobu 7 dní, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Pri osobnom odbere je účtovaný jednorázový manipulačný poplatok 1€.

Tovar je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Kde si viete tovar vyzdvihnúť:

Čas vyzdvihnutia objednaného tovaru na osobný odber:

DOMOSS Piešťany: Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30, sobota 9:00 – 12:00

DOMOSS Dolný Kubín: Pondelok – Sobota: 08:00 – 18:00

Tovar nie je možné vyzdvihnúť v našich kúpeľňových a kuchynských štúdiách v Bratislave, Trnave a Trenčín.

5. Domoss rozvoz

Individuálny cenník pre zákazníkov z Piešťan a okolia – výnos tovaru, zapojenie spotrebiča

Cena prepravy veľkých spotrebičov pre zákazníkov z Piešťan- 3€, okolie – 5€ (neplatí pri dovoze za prvé uzamykateľné dvere ak je pri tovare doprava zadarmo).

Cena služby o rozbalenie a zapojenie spotrebiča (práčky), odvoz obalov a starých spotrebičov – Piešťany 3€, okolie – 5€- napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku.

Cena odvozu starého spotrebiča – 5€ – napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku.

Výnos tovaru na 4. a viac poschodí v Piešťanoch a okolí – 10€  – napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku*

– POZOR!!!! Pri dovoze tovaru “Obklady a dlažby” je potrebné aby mal zákazník zabezpečenú pomoc pri vykladaní tovaru z auta dodávateľa POZOR!!!!

*platí v prípade, že sa tovar nezmestí do výťahu. Ak bytovka nedisponuje výťahom, napíšte to do poznámky.

Okolie Piešťan sa rozumie:

 • Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, V. Kostoľany, Pečeňady, Žlkovce, Trakovice, Červeník, Madunice, Leopoldov, Vrbové, Dolný Lopašov, Kočín, Lančár, Chtelnica, Šterusy, Nižná, Prašník, Drahovce, Krakovany, V. Orvište, Ostrov, Bašovce, Očkov, Pobedim, Podolie, Čachtice, Hrachovište, Krajné, Stará Turá, H. Streda, Brunovce, Potvorice, Považany, Lubina, Bzince pod Javorinou, NMnV, Banka, Moravany, Ducové, Hubina, Modrová, Stará a Nová Lehota, Modrovka, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Kočovce, Rakoľuby, Ratnovce, Sokolovce, Koplotovce, Hlohovec

6. Cenník prepráv kuriérskych spoločností:

Štandardné doručenie kuriérom:

Rozsah hmotnosti v kg0 - 30kg20 - 100kg100 - 150kg150 - 200kg200 - 250kg250 - 300kg
Cena s DPH3,90€14,9€19,9€23,9€25,9€29,9€

Prémiové doručenie kuriérom GEIS HDP: 
Doručovacie depo/Hmotnosť0 - 50kg50 - 100kg100 - 250kg250 - 400kg400 - 800kgAmerické chladničky - 0 - 150kg
Bratislava29,90€34,90€39,90€45,90€54,90€79€
Trenčín29,90€34,90€39,90€45,90€54,90€79€
Nitra24,90€29,90€34,90€39,90€44,90€69€
Zvolen29,90€34,90€39,90€45,90€54,90€79€
Žilina34,90€39,90€44,90€49,90€59,90€89€
Poprad34,90€39,90€44,90€49,90€59,90€99€
Prešov39,90€44,90€49,90€54,90€64,90€99€

Balík na poštu/ Balíkobox: 
Rozsah hmotnosti v kg0 - 3kg3 - 5kg5 - 10kg10 - 15kg15 - 30kg
Cena s DPH2,99€3,09€3,39€3,79€3,99€

Domoss Technika a.s.
v Piešťanoch dňa 1.7.2024